CycloM wordt de nieuwe ploegmaat van Bike Republic. Lees meer

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

1.       Een bestelling komt tot stand na ontvangst van een bestelbon, een schriftelijke bevestiging van een offerte, of na ontvangst van een voorschot. De bestelling is bindend. Met het plaatsen van een bestelling verklaart de consument zich expliciet akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden.

2.       De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of op de bestelbon. De koper dient de geleverde goederen onmiddellijk na te zien. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de 5 werkdagen na ontvangst worden overgemaakt. Verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen de twee maanden na de ontdekking ervan worden gemeld.

3.       Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Elk gebrek dient binnen de week na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

4.       Alle prijzen en tarieven zijn in Euro's, inclusief BTW. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voor de levering, één of meerdere prijsbepalende factoren zoals inkoopprijzen van goederen, materiaal- of onderdelenprijzen, loonkosten, heffingen, belastingen, valutakoersen, e.d. stijgen, heeft de verkoper het recht de prijzen c.q. tarieven dienovereenkomstig aan te passen. De verkoper geeft de koper zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis van de aangepaste prijzen. Indien de prijsstijging meer dan 10% van de oorspronkelijke prijs bedraagt, heeft de koper het recht om binnen de 5 dagen na verzending van deze kennisgeving door middel van een schriftelijke mededeling aan de verkoper de overeenkomst te ontbinden, tenzij dit gelet op de omstandigheden kennelijk onredelijk zou zijn. Een ontbinding op grond van dit artikellid geeft geen der partijen recht op vergoeding van enigerlei schade.

5.       Opgegeven leveringstermijnen hebben slechts een indicatieve waarde en zijn derhalve zonder waarborg nog verbintenis. De verkoper zal echter het redelijkerwijs mogelijke doen om levering op of binnen de opgegeven levertijd te realiseren. Niet-tijdige levering als gevolg van overmacht kan niet leiden tot schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of een opschortingrecht aan de zijde van de koper. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de leveringsplicht zeer moeilijk of onmogelijk maken, waar onder meer zijn te begrijpen oorlogen, natuurrampen, wettelijke of feitelijke belemmeringen, die de uitvoering van de overeenkomst zeer bemoeilijken of onmogelijk maken, vertraagde levering van tijdig bestelde materialen, transportmoeilijkheden, mechanische en andere storingen bij verkoper, brand, werkstaking, vandalisme, bezetting, atoomkernreacties of lock-down.

6.       Als er producten niet meer beschikbaar zouden zijn (model, kleur, maat, afmontage,...) tussen het moment van bestelling door de klant bij CycloM bikestores en de levering door de leverancier aan CycloM bikestores, dan kan de klant een ander product kiezen of een voucher krijgen. In geen geval kan een betaald voorschot teruggevraagd worden. In uitzonderlijke gevallen kan CycloM bikestores een bestelling zelf annuleren en zal dan het voorschot dat de klant betaalde terugstorten, evenwel zonder intrest of schadevergoeding. De koop wordt hiermee definitief ontbonden zonder dat er een schadevergoeding kan bedongen worden.

7.       Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, gebeurt de levering bij de verkoper en worden de goederen vervoerd op kosten en op risico van de koper. De geleverde koopwaar blijft eigendom van de verkoper zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering.

8.       Onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar de dag van leveringBij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de te betalen prijs op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de totaal te betalen prijs verhoogd met 12 % intrest per jaar en een schadebeding van 10 % met een minimum van 50 euro, en worden tevens eventueel andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

9.       Alle afbeeldingen zoals foto’s, tekeningen etc. En technische specificaties zoals gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de webv site en in catalogi van CycloM bikestores gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10.    Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

11.    CycloM bikestores kan zonder opgaaf van reden weigeren om herstellingen uit te voeren aan fietsen die elders werden aangekocht. De fietsenwereld is een seizoensgebonden activiteit waar werkpieken deel van uitmaken. Een langere wachttijd kan hiervan het gevolg zijn. Er kan op geen moment een schadevergoeding door de consument gevraagd worden.

12.    Er ontstaat op geen enkel moment een verplichting waardoor de klant een vervangtoestel of- voertuig kan eisen.

13.    Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.

14.    Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

U gebruikt een browser dat niet wordt ondersteund. Upgrade uw browser om uw ervaring te verbeteren.